Java Update 8.0.310

Java Update 8.0.310

Oracle – 2MB – Freeware – Android Windows Mac
ra khỏi 501 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Môi trường thời gian chạy Java SE có máy ảo Java,
thời gian chạy lớp thư viện và thiết bị phóng ứng dụng Java được
cần thiết để chạy chương trình được viết bằng Java ngôn ngữ lập trình.
Nó không phải là một môi trường phát triển và không chứa phát triển
công cụ như trình biên dịch hoặc debuggers.

Phiên bản Java mới nhất bao gồm các cải tiến quan trọng để cải thiện hiệu suất, sự ổn định và an ninh của các ứng dụng Java chạy trên máy tính của bạn. Cài đặt bản Cập Nhật miễn phí này sẽ đảm bảo rằng các ứng dụng Java của bạn tiếp tục chạy một cách an toàn và hiệu quả.

Tổng quan

Java Update là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Oracle.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 68.518 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Java Update là 8.0.3410.10, phát hành vào ngày 20/07/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/12/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 8.0.3330.2, được sử dụng bởi 17 % trong tất cả các cài đặt.

Java Update đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/Windows/Mac. Tải về tập tin có kích thước 2MB.

Người sử dụng của Java Update đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Java Update!

Cài đặt

người sử dụng 68.518 UpdateStar có Java Update cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản